Biz hakda

sport eşikleri

Kompaniýanyň tertibi

Biziň wezipämiz: Müşderiler üçin iň ýokary baha döretmäge we işgärlere öz-özüne baha bermek üçin platforma bermäge dowam ediň

Görüşimiz: Iň ökde we bäsdeşlige ukyply mata üpjün edijisi bolmak we pudagyň durnukly we sagdyn ösüşine goldaw bermek

Gymmatlyklarymyz: Fokus, innowasiýa, agyr iş, hyzmatdaşlyk, ýeňiş

“Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd.” 2004-nji ýylda döredildi. Trikota fabric matalary professional üpjün ediji.Fuzhou Huasheng, global ulanyjylar üçin ýokary hilli dokma we tegelek trikota function matalary ýokary hilli üpjün etmegi maksat edinýär.

16 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, Fuzhou Huasheng Demirgazyk Amerikadan, Günorta Amerikadan, Europeewropadan we Günorta-Gündogar Aziýadan we ş.m. gymmatly müşderiler bilen uzak möhletli we durnukly strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy. örülen trikota fabrics matalar we tegelek trikota fabrics matalar.

fuzhou huasheng dokma fabrigi

Biz näme edýäris

Fuzhou Huasheng Tekstil, gözleg we örülen matalary, üçburç matalary, forma matalaryny, biri-birine baglanan matalary, quakkard matalaryny, melanj matalaryny we işleýän matalary öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.Performanceokary öndürijilikli ýüplük materiallaryny ulanýarys we olary taýýar matalara öwrüp, soňra dünýäniň dürli künjeginden gymmatly müşderilerimize ýetirýäris.

Häzirki wagtda 80-den gowrak trikota machine maşynlary bar we 98 töweregi tejribeli işgärimiz bar.Bazaryň durnukly geljege bolan täze umytlary bilen önümçilik usullarymyzy we üpjünçilik zynjyrlarymyzy düzedik.Müşderilerimize baha we çözgüt bermek üçin özümizi bagyşlaýarys.

Matalarymyz sport eşikleri, birmeňzeş eşikler, ýoga eşikleri, tötänleýin eşikler, moda eşikleri, tans geýimleri, içki eşikler, suwa düşülýän eşikler, içki eşikler we içki eşikler we ş.m. ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar.

Fuzhou Huasheng hiliň iş düşünjesine eýerýär we Müşderi birinji ýerde durýar.

Dünýäniň dürli künjeklerinden gadyrly dostlarymyza kompaniýamyza baryp görmek we iş alyp barmak üçin mähirli garşy alyň.

Zhengshu
şahadatnama2
zhengshu1
synag hasabaty 1