Guolbaşçy ýörelgelerimiz

Guolbaşçy ýörelgelerimiz

Gymmatlyklarymyz, özümizi alyp barşymyz we özümizi alyp barşymyz

Üýtgeşik baýlyklarymyzdan peýdalanyp, Huasheng müşderilerimiziň işini ýokarlandyrýan we optimallaşdyrýan ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär.

 

Müşderilere borçnamamyz

Huasheng, etmek isleýän ähli zadymyzda ýokary derejä çykmagy maksat edinýär.Biz ähli müşderilerimiz bilen yzygiderli we aç-açan iş alyp barmagy maksat edinýäris.Müşderiler, esasanam duýgur we gizlin maglumatlary işlemek meselesinde bize uly ynam bildirýärler.Bütewilik we adalatly gatnaşyklar üçin abraýymyz bu ynamy gazanmakda we saklamakda örän möhümdir.

 

Biziň işimiz beýik adamlardan başlaýar

Huaşengde, kimiň hakyna tutulýandygyny saýlaýarys we ýürekden adamlary hakyna tutýarys.Biz birek-birege has gowy durmuşda ýaşamaga kömek edýäris.Biz biri-birimiz hakda alada edýäris, şonuň üçin müşderilere ideg etmek tebigy ýagdaýda ýüze çykýar.

 

Etika kodeksi

Huasheng ahlak kodeksi we Huasheng syýasaty, Huasheng kompaniýasynyň ähli direktorlaryna, işgärlerine we işgärlerine degişlidir.Olar her bir işgäre iş ýagdaýlaryny hünärli we adalatly çözmäge kömek etmek üçin döredildi.

 

Korporatiw dolandyryş

Huasheng korporatiw dolandyryşyň dogry ýörelgelerine eýermegi maksat edinýär we dolandyryş dolandyryş tejribesini kabul edýär.