Senagat habarlary

 • Midori ® BioWick is näme

  Mikroalgalardan öndürilen 100% biologiki uglerod bilen bejermek.Islenmeýän çyglylygy siňdirip, matadan bugarmagyna kömek edip, salkyn we gurak bolýar.Önümçilik meseleleri Häzirki wagtda bazardaky çyglylygy köp bejermek galyndy ýangyjyna esaslanýar we örän ýokary himiki uglerody ...
  Koprak oka
 • UPF näme?

  UPF näme?

  UPF UV gorag faktoryny aňladýar.UPF matanyň derä geçirýän ultramelewşe şöhleleriniň mukdaryny görkezýär.UPF reýtingi nämäni aňladýar?Ilki bilen, UPF matadan, SPF gün şöhlesinden ybaratdygyny bilmelisiňiz.Ultramelewşe gorag faktoryny (UPF) sylaglaýarys ...
  Koprak oka
 • Spandex näme?Artykmaçlyklary näme?

  Spandex öndürilende, egrem-bugram dartgynlylygyna, silindrdäki sanlaryň sanyna, döwüji güýjüne, döwülmegine, emele geliş derejesine, ýagyň ýelmeşiş mukdaryna, elastik dikeliş tizligine we ş.m. aýratyn üns berilmelidir. dokma, aýratyn ...
  Koprak oka
 • Mikroblara garşy mata näme?

  21-nji asyrda global pandemiýa bilen baglanyşykly soňky saglyk aladalary tehnologiýanyň howpsuz ýagdaýda galmagyna kömek edýändigi barada täzeden gyzyklanma döretdi.Mikroblara garşy matalar we olaryň keseliň ýa-da bakteriýalaryň we wiruslaryň täsiriniň öňüni almak mümkinçiligi.Lukmançylyk gurşawy bir ...
  Koprak oka
 • Boýalan mata ýüplük, bölek ýa-da ergin?

  Yarüplük bilen boýalan mata ýüplük boýalan mata näme?Yarüplük bilen boýalan matalar trikota or ýa-da mata dokalmazdan ozal boýalýar.Çig ýüplük boýalýar, soňra trikota and edilýär we ahyrynda goýulýar.Näme üçin boýalan ýüplükleri saýlamaly?1, Köp reňkli nagyşly mata ýasamak üçin ulanylyp bilner.Yarüplük boýag bilen işleseňiz, m ...
  Koprak oka
 • Syýahat üçin iň oňat çalt gury mata

  Çalt gurap bilýän eşikler, syýahat şkafyňyz üçin zerurdyr.Guramak wagty, sumkaňyzdan daşarda ýaşanyňyzda çydamlylyk, gaýtadan geýip bolýan we ys garşylygy ýaly möhümdir.Çalt gury mata näme?Çalt gury mata neýlondan, poliesterden, merino ýüňden ýa-da ...
  Koprak oka
 • Ombre çap etmek näme?

  Ombre kem-kemden kölegeli we bir reňkden beýlekisine garyşýan zolak ýa-da nagyş.Aslynda, ombre sözüniň özi fransuz dilinden gelip çykýar we kölegäni aňladýar.Dizaýner ýa-da hudo .nik dokma, dokamak, çap etmek we boýamak ýaly dokma usullarynyň köpüsini ulanyp, ombre döredip biler.18-nji ýylyň başynda ...
  Koprak oka
 • Ştapel ýüplük we filament ýüplük näme?

  Ştapel ýüplük näme?Ştapel ýüplük ştapel süýümlerden ybarat ýüplükdir.Bular sm ýa-da dýuým bilen ölçelip bilýän ownuk süýümlerdir.Küpekden başga ähli tebigy süýümler (ýüň, zygyr mata we pagta ýaly) esasy süýümlerdir.Şeýle hem sintetiki ştapel süýümleri alyp bilersiňiz.Sintetiki süýümler ...
  Koprak oka
 • Melange mata näme?

  Melange matasy, dürli reňkli süýümleri ulanmak arkaly ýa-da soňra aýratyn boýalýan dürli süýümler bilen birden köp reňkli mata.Mysal üçin, gara we ak süýümleri garyşdyranda, çal reňkli melange matasy bolýar.Mata boýaljak bolsa ...
  Koprak oka
 • Polikotton mata näme?

  Polikotton mata ýeňil we adaty mata bolup, yzlar bilen alyp bilersiňiz, ýöne ýönekeý polikotony hem alyp bilersiňiz.Polikotton mata pagta matasyndan arzan, sebäbi pagta we poliester, tebigy we sintetiki matalaryň garyndysy.Polikotton mata köplenç 65% poliester we 35% düşek ...
  Koprak oka
 • Özara mata näme?

  Özara baglanyşyk matasy goşa trikota fabric matanyň bir görnüşidir.Trikota styleyň bu stili, beýleki trikota fabric matalara garanyňda has galyň, güýçli, uzyn we has berk mata döredýär.Bu häsiýetlere garamazdan, biri-birine bagly mata henizem gaty elýeterli mata.Gabat gelýän mata ýa-da ýokdugyny bilmeýän bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Sanly çap etmek bilen ofset çap etmegiň arasynda näme tapawut bar?

  Sanly çap etmek bilen ofset çap etmegiň arasynda näme tapawut bar?Çap etmek çap edilýär, şeýlemi?Takyk däl ... Geliň, bu iki çap usulyna, olaryň tapawutlaryna we indiki çap taslamaňyz üçin bir ýa-da başga birini ulanmagyň manysy bar.Ofset çap etmek näme?Of ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5