Biziň jogapkärçiligimiz

Biziň jogapkärçiligimiz

Jemgyýet jogapkärçiligi

Huaşengde kompaniýa we şahsyýetler daşky gurşawymyzyň we umuman jemgyýetimiziň bähbidine hereket etmeli.Biziň üçin diňe girdejili bolman, jemgyýetiň we daşky gurşawyň abadançylygyna goşant goşýan iş gözlemek gaty möhümdir.

2004-nji ýylda kompaniýa döredilen gününden bäri Huasheng üçin adamlar, jemgyýet we daşky gurşaw jogapkärçiligi iň möhüm rol oýnady, bu kompaniýamyzy esaslandyryjy üçin hemişe uly alada döredýär.

 

Işgärler üçin jogapkärçiligimiz

Ygtybarly iş / Ömürboýy okuw / Maşgala we kär / Sagdyn we pensiýa çykýança laýyk.Huaşengde adamlara aýratyn ähmiýet berýäris.Işgärlerimiz bizi güýçli kompaniýa öwürýär, biri-birimize hormat goýýarys, minnetdarlyk we sabyr edýäris.Aýry-aýry müşderilerimiziň ünsi we kompaniýamyzyň ösüşi diňe esasda mümkin bolýar.

 

Daşky gurşaw üçin jogapkärçiligimiz

Gaýtadan işlenen matalar / Daşky gurşaw gaplaýyş materiallary / Netijeli daşamak

Daşky gurşawa goşant goşmak we tebigy ýaşaýyş şertlerini goramak üçin müşderilerimiz bilen plastik çüýşelerden we sarp edişden soňky materiallardan ýasalan ýokary hilli gaýtadan işlenen poliester ýaly ýerüsti süýümleri ulanmak üçin işleýäris.

Tebigaty söýeliň.Dokma ekologiýa taýdan arassa edeliň.