UPF näme?

UPF UV gorag faktoryny aňladýar.UPF matanyň derä geçirýän ultramelewşe şöhleleriniň mukdaryny görkezýär.

 

UPF reýtingi nämäni aňladýar?

Ilki bilen, UPF matadan, SPF gün şöhlesinden ybaratdygyny bilmelisiňiz.Mata synagy wagtynda ultramelewşe gorag faktoryna (UPF) baha berýäris.

UPF 50+ gazanyp boljak iň ýokary UPF reýtingidir, sebäbi 50+ UPF bolan matalar UV şöhleleriniň diňe 2% -iniň içeri girip biljekdigini görkezýär.

Ine, UPF goragynyň her derejesi barada jikme-jiklik:

15 we 20 UPF reýtingleri günüň goragynyň gowy derejesini hödürleýär;

25, 30 we 35 UPF reýtingleri günüň goragynyň iň gowy derejesini hödürleýär;

40, 45, 50 we 50+ UPF bahalandyrmalary ajaýyp gün goragyny üpjün edýär.

 

UPF eşikleriniň aýratynlyklary näme?

1, inçe trikota ..

Matanyň reňki, gurluşy we mazmuny UPF reýtingine täsir edýär.Kompaniýamyz zyýanly şöhleleriň deriňize ýetmeginiň öňüni almak üçin inçe trikota fabric matalary ulanýar.Inçe trikota fabric mata gün şöhlesiniň ýuwulmagynyň öňüni alýar.Fabricshli matalarymyz iň oňat gurluşyk we goragy üpjün etmek üçin ýokary tehnologiýaly mata zawodlarymyzda synagdan geçirilýär.

2, UV matalar

Kompaniýamyz UV şöhlelerini ajaýyp bloklaýan poliester we neýlon ýaly ýörite matalary ulanýar.

3, Mata galyňlygy

Mata näçe agyr bolsa, gün goragy şonça gowy, matany siziň islegiňize görä düzüp bileris.

 

UPF eşiklerinden kim peýdalanyp biler?

UPF eşikleri ähli ýaşlara we işjeňlik derejelerine laýyk gelýär.

1, Golf üçin

UPF eşikleri golfda möhümdir, sebäbi sport diňe daşarda bolup geçýär!Golf köp ünsi we ünsi talap edýär, şonuň üçin iň az ünsüňi sowmak möhümdir!Golf oýunçylary, günüň doly goraglydygyny bilip, diňe ylgawlaryna we oýunlaryna ünsi jemläp bilerler.

2, Tennis üçin

UPF eşikleri kortda ylgaýarka tennisde möhümdir!Bagtymyza, adamlar UV ýokarsynda we aşagynda derisini doly gorasa, güne ýanmagyň näderejede erbetdigine düşünip bilmezler.

Elbetde, bu mata futbol, ​​futbol, ​​woleýbol, ylgaw, tigir sürmek we suwda ýüzmek üçin hem işleýär.

3, Işjeň durmuş ýoly üçin

Pyýada ýöremek, ylgamak, welosiped sürmek ýa-da açyk howada işjeň bolsak, deriňizi goramak üçin UPF reýtingini gözläň.Deriňizi kiçi ýaşda goramak, ony ýaş we sagdyn saklar!

UPokary UPF matalary ulanmak, gündelik işjeň durmuşyňyzda deriňizi zyýanly şöhlelerden gorap, daşarda wagtyňyzy has köp peýdalanmaga mümkinçilik berip, öndürijiligiňizi gowulaşdyryp biler!

Bular üçin soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.Size kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.


Iş wagty: Noýabr-01-2022