Midori ® BioWick is näme

Mikroalgalardan öndürilen 100% biologiki uglerod bilen bejermek.Islenmeýän çyglylygy siňdirip, matadan bugarmagyna kömek edip, salkyn we gurak bolýar.

Senagat meselesi

Häzirki wagtda bazardaky çyglylygy köpeltmek galyndy ýangyjyna esaslanýar we örän ýokary himiki uglerod yzy bar.Egin-eşik ýuwlanda goýberilýän himiki maddalar sebäpli bu maddalar diňe bir daşky gurşawa zyýanly bolman, deriniň sürtülme bilen hemişe gatnaşygy sebäpli bedene hem zyýanlydyr. Şonuň üçin miDori® bioWick gelýär.

Çözgüt

“MiDori® bioWick” ýokary öndürijilikli dokma önümleri üçin amatly we täzelenip bolmaýan arassalama bejergisine bolan islegiň ornuny tutýan rewolýusion bio esasly çyglylykdyr. Täzeçillik formulasy 100% biokarbondan öndürilip, bu pudakda ilkinji bolup durýar.Işjeň düzümi, gözegçilik edilýän ýapyk şertlerde ösdürilip ýetişdirilen we GMO däl 100% guradylan mikroelga biomassasyndan durýar.

Iň ýokary çydamlylygy we çalt guratmak aýratynlyklaryny hödürleýär we ýokary öndürijilikli eşikler üçin iň amatly saýlawdyr.

Bu nähili işleýär?

Çyglylygy bejermek bejergisi deriden çyglylygy matanyň ýüzüne çykarýar we matadan bugarmaga kömek edýär.Ekologiýa taýdan arassa maşk edende, sowuk we gurak bolmagy üçin sport eşiklerimizi bejermek üçin ulanýarys.

Bu hili gutarnykly bejergini berip bileris.Mataňyzy ýa-da eşigiňizi has ýumşak, gurak we salkyn ediň.“Fuzhou Huasheng Textile Co. Ltd” hemişe siziň hyzmatyňyzda bolar.


Iş wagty: Noýabr-12-2022