Matanyň gysylmagy näme?

Mata gysylmagy eşikleriňizi zaýalap, ýakymsyz müşderiler bilen galdyryp biler.Emma matanyň gysylmagy näme?Munuň öňüni almak üçin näme edip bilersiňiz?Bilmeli zatlaryňyzy bilmek üçin okaň.

 

Matanyň gysylmagy näme?

Matanyň gysylmagy, ýuwmagyň dowamynda matanyň uzynlygynyň ýa-da ininiň üýtgemeginiň derejesidir.

 

Näme üçin matanyň gysylmagyny barlamaly?

Birnäçe sebäplere görä matanyň näçe kiçelip biljekdigini bilmelidiris.

Ilki bilen öndürijiler öndürýän mata ýa-da eşikleriň ýokary hilli bolandygyny bilmelidirler.Markanyň abraýy göz öňünde tutulmalydyr.Mundan başga-da, egin-eşik önümçiliginiň has soňky döwründe matanyň gysylmagy sebäpli gaýtadan işlemek zerur bolsa, material we energiýa biderek sarp ediler.

Ikinjiden, mata kesilenden ýa-da tikilenden soň kiçelse, taýýar önüm deformasiýa ediler.Tikişler gyrmyzy bolup biler.Bu eşigiň işleýşine täsir edýär.

Netijede, öndürijiler belliklerdäki eşigiň idegleri barada maglumat bermeli.Matanyň gysylmagyny barlamazdan, bu ýazgylardaky maglumatlar dogry däl.

 

Matanyň gysylmagyna näme sebäp bolýar?

Mata gysylmagyna birnäçe faktorlar täsir edýär:

1,Çig mal:

Dürli süýümler dürli mukdarda çyglylygy tebigy ýagdaýda siňdirýär we ýylylyga başgaça reaksiýa berýär.Bu matanyň gysylmagynda möhüm faktor.

Pes gysyş derejesi matalar adaty ulanylanda sintetiki süýümleri we garylan matalary öz içine alýar.Ikinji ýerde zygyr matalar.Ortasynda ýokary temperaturada ýuwup ýa-da guradyp bolmaýan kottejler bar.Masştabyň beýleki ujunda viskoza iň kiçelýän süýümdir.

Beýleki käbir göz öňünde tutulmaly zatlar: elastany öz içine alýan matalaryň daralma derejesi ýok matalara garanyňda has ýokary.Gury arassalamak, ýüň eşikleri üçin iň oňat usuldyr, sebäbi olar esasan gysylmaga ýykgyn edýär.

2,Önümçilik prosesi:

Matanyň ýasalmagy, kiçeliş derejesine hem täsir edip biler.Dokamak, boýamak we timarlamak işleri möhümdir.

Mysal üçin, dokalan mata trikota fabric matadan az kiçelýär.Önümçilik döwründe matanyň dartylmagy, ýuwulmak we guradylanda özüni alyp barşyna täsir edýär.Mata dykyzlygy we sapak galyňlygy hem gysylmakda möhüm rol oýnaýar.

Matalar, aşakda ara alnyp maslahatlaşyljak gysylmagyň öňüni almak üçin proseslere hem sezewar edilip bilner.

 

Gysmagyň öňüni nädip alyp bolar?

Matanyň gysylmagyny azaltmak üçin dürli bejeriş usullary bar.

Mysal üçin, mercerising we preshrinking.Bu amallar esasan pagta matalary üçin ulanylýar.Neýlon ýaly sintetiki süýümler gyzdyrylanda köplenç kiçelýär.Şeýle-de bolsa, önümçilik wagtynda matalar ýylylyk bilen işlenilse, gysylma peselip biler.

Şeýle-de bolsa, gysylmagyna garaşmak mümkin däl.Haýsy matany ulansaňyz we haýsy proseslere tabyn bolsaňyzam, elmydama belli bir derejede kiçelýär.Elmydama çydamlylyk bar.Çydamlylyk derejesi esasan ulanylýan materialyň görnüşine baglydyr.

Bu makala size peýdaly bolar diýip umyt edýäris.Matalar we önümçilik täzelikleri barada has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyzy gözden geçiriň.Islendik gözleg üçin, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.


Iş wagty: Apr-24-2022