Gaoga aýaklary üçin 88 ATY poliester 12 spandex ýekeje forma matasy

Gysga düşündiriş:

Gaoga aýaklary üçin 88 ATY poliester 12 spandex ýekeje forma matasy

No.ok.

HS2103

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

170 sm

270g / m2

88% poliester ATY 12% Spandex

Tehniki aýratynlyklary

Uzatmak, pagta el bilen duýmak

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester spandex forma trikota fabric mata, makala belgimiz HS2103, 88% poliester we 12% spandeks bilen örülendir.

ATY, doly ady howa dokma ýüplügi, ýalan egrilen dokma ýüplükleriň sintetiki eli üçin ajaýyp ornudyr.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.Şol bir wagtyň özünde, pagtanyň gysylmagy, ýuwlandan soň ýygyrtlary ýeňilleşdirmek we ş.m. ýaly kemçilikleri köp däl.

Bu ATY ýoga aýak mata uzalýar we ýumşak pagta el bilen duýulýar, ýoga geýmek, sport aýakgaplary, sport eşikleri we ş.m. üçin ajaýyp, çyglylygy ýuwmak, çalt guratmak ýaly müşderiniň talaplaryna laýyklykda mata üçin dürli funksiýalary edip bileris. , bakteriýa garşy we ş.m.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu ATY matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu ATY matalary gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.ATY matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, ATY matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Trikota fabric matany ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aýda ATY matalarynyň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe ATY matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

ATY matalary üçin 16 ýyllyk tejribe bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler