Birnäçe reňk poliester spandex köýnek geýim matasyny dizaýn edýär

Gysga düşündiriş:

Birnäçe reňk poliester spandex köýnek geýim matasyny dizaýn edýär

No.ok.

HS03

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Sanly çap etmek

150 sm

180-200g / m2

Poliester Spandex

Tehniki aýratynlyklary

Dört ýolDürli reňklerde we dürli dizaýnlarda bar.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy dolandyrmak, Bakteriýa garşy / Mikroblara garşy, Suwdan goraýan, UV goragy, Hlor garşylygy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu uzaldylan sanly çaphana geýim matasy, makala belgimiz HS03, neýlon / spandex ýa-da poliester / spandex-den ýasaldy.

Sanly çap etmek mata pudagynda gaty tolgundyryjy ösüşdir.Islegleriňize görä düzüň ýa-da sanly yzlary döretmek üçin köp grafiki dizaýn programmalaryny ulanyň.Skanirlenen suratlar ýa-da bar bolan çeper eserler hem ulanylýar.Sanly çap etmek, eşigiňiz üçin ajaýyp çap tapmaga ýa-da döretmäge mümkinçilik berýär!

Bu dört taraplaýyn sanly çaphana matasy tans eşiklerinde we suwa düşülýän eşiklerde giňden ulanylýar.Şeýle hem jalbar, aýakgap, işjeň eşik, ýakyn eşik we mayo üçin ajaýyp.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu dört taraplaýyn uzyn köýnekli matalar Europeewropadan hödürlenen ösen enjamlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda dokalan maşyn inçe trikota ,, gowy uzalmagy we arassa gurluşyny üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu köýnek matalaryndan gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Strhli uzyn köýnek matalarynyň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, ýüzýän matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Swimüzýän matalary ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze geýim matalarynyň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe eşik eşiklerimizi müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Suw köýnek matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler